CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

SEDAN 35 mg/ml perorální gel pro psy

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky SEDAN 35 mg/ml perorální gel pro psy

Sedace zvířat z důvodů neklidu, tetanie, lumbago. Sedace pro účely fixace před vyšetřením a při ošetření, sedace před transportem zvířete (snížení transportního stresu).

typ přípravku: Analeptika, anestetika, hypnotika
cílové druhy zvířat: Kůň, Pes

Potřebujete poradit?

Složení

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Acepromazinum – 35,0 mg (jako acepromazini maleas 47,5 mg).

Pomocné látky:

Methylparaben (E 218) – 0,65 mg.

Propylparaben – 0,35 mg.

Transparentní, oranžovo-žlutý perorální gel.

Indikace

Sedace zvířat z důvodů neklidu, tetanie, lumbago. Sedace pro účely fixace před vyšetřením a při ošetření, sedace před transportem zvířete (snížení transportního stresu).

Kontraindikace

Spasmofilie, epilepsie, šok, trvalé vzrušení.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u novorozených mláďat.

Nežádoucí účinky

Po aplikaci acepromazinu se může dočasně vyskytnout hypotermie. Reversibilní změny může také vykazovat krevní obraz, kdy se může vyskytnout přechodné snížení počtu erytrocytů a leukocytů, hladiny hemoglobinu a trombocytů.

Acepromazin zvyšuje sekreci prolaktinu, může být příčinou poruch fertility.

U samců působí relaxaci m. retractor penis, čímž dochází k vyhřeznutí penisu z prepucia. Stav je reverzibilní, během 2–3 hodin může být penis opět zatažen. Jestliže nedojde k repozici v krátkém čase, je třeba kontaktovat veterinárního lékaře. Občas může acepromazin způsobit strangulaci glans penis, důsledkem je prodloužení erekce (tzv. priapismus).

U psů se může vyskytnout snížení arteriálního krevního tlaku a bradykardie, zvláště citlivá jsou brachycefalická plemena (zejména boxeři).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

Cílový druh zvířat

Pes, kůň.

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Způsob podání: Perorální podání.

Aby se zajistilo co nejpřesnější dávkování, je třeba volbu aplikátoru přizpůsobit živé hmotnosti zvířete.

10 ml aplikátor:

Dávkování:

stupeň sedace dávka acepromazinu
[mg/kg ž. hm.]
počet dílků
mírný 1,0 0,5 dílku na 17,5 kg ž. hm.
střední 2,0 1 dílek na 17,5 kg ž. hm.
hluboký 3,0 1,5 dílku na 17,5 kg ž. hm.

 

 

 

 

Jeden dílek na stupnici pístu aplikátoru odpovídá 1 ml gelu. Dávka se určuje nastavením kroužku na příslušnou značku pístu. Rýhovací dávkovací kroužek posuňte po pístu tak, aby spodní hrana kruhu byla v zákrytu s ryskou požadované dávky.

1 ml aplikátor:

Hmotnost psa 5 kg 10 kg 15 kg 17,5 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg
Mírná sedace,
1,0 mg/kg.ž.hm
0,15 ml 0,30 ml 0,45 ml 0,50 ml 0,60 ml 0,75 ml 0,90 ml 1,0 ml
Střední sedace,
2,0 mg/kg.ž.hm
0,3 ml 0,6 ml 0,9 ml 1,0 ml - - - -
Hluboká sedace,
3,0 mg/kg.ž.hm
0,45 ml 0,9 ml - - - - -

-

 

 

 

 

 

Aplikátor o objemu 1 ml gelu umožňuje dávkování zejména pro malá plemena psů.

Gel je naplněn v uzavíratelné stříkačce o objemu 1 ml, se stupnicí s dělením na 0,01 ml.

Pokyny pro správné podání

Odstraňte uzávěr aplikátoru, vložte zvířeti do tlamy a gel podejte do lícního vaku koně nebo na kořen jazyka. Po aplikaci okamžitě na několik vteřin zvedněte zvířeti hlavu a ujistěte se, že dávku spolklo.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v dobře uzavřeném aplikátoru.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Zvláštní upozornění

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Účinek acepromazinu po perorální aplikaci nastupuje u velkých zvířat za 30–60 minut a u malých zvířat za 15–25 minut. Délka jeho působení je v průměru kolem 4 hodin, záleží na hloubce vyvolané sedace a individuální reakci zvířete.

Opatrně aplikovat u boxerů a jiných brachycefalických plemen.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Acepromazin může způsobit útlum (sedaci). Předcházejte náhodnému pozření přípravku.

Po použití ihned zavřete stříkačku krytem. Aby bylo zajištěno řádné uzavření, musíte uslyšet v případě balení 10 ml „cvaknutí“, u balení 1 ml důkladně našroubujte krytku. Uchovávejte plný aplikátor v originální krabičce a ujistěte se, že je správně uzavřena. Balení po celou dobu uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři, ale NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k sedaci.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce a potřísněnou kůži vodou a mýdlem.

Lidem s citlivou pokožkou nebo v nepřetržitém kontaktu s léčivým přípravkem se doporučuje používat nepropustné rukavice.

Předcházejte náhodnému zasažení očí a sliznic. V případě náhodného potřísnění oka nebo sliznice opatrně vyplachujte zasažené místo proudem vody po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Březost a laktace:

Nepoužívat během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Současná aplikace s organickými estery kyseliny fosforečné (antiparazitika jako např. chlorfenvinfos, dichlorfos aj.) zvyšuje toxicitu.

Acepromazin snižuje tonus sympatiku, proto by neměl být současně aplikován s přípravky, které snižují krevní tlak.

Acepromazin potencuje účinek léčiv centrálně způsobujících útlum organismu (barbituráty, anestetika apod.).

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Dávkování lze v závislosti předpokládaného účinku upravovat. Zvýšení dávky je možné díky nízké toxicitě acepromazinu, nevede však vždy k zesílení sedace.

Zkouška toxicity na psech při podání 12 až 24násobnou klinickou dávkou (3 mg/kg ž. hm.) nevedla k žádným negativním jevům.

Inkompatibility:

Neuplatňuje se.

Další informace

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

1 x 1 ml, 1 x 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.