CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

SEDAN 35 mg/ml perorální gel pro psy

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky SEDAN 35 mg/ml perorální gel pro psy

Sedace zvířat z důvodů neklidu, tetanie, lumbago. Sedace pro účely fixace před vyšetřením a při ošetření, sedace před transportem zvířete (snížení transportního stresu).

typ přípravku: Analeptika, anestetika, hypnotika
cílové druhy zvířat: Pes, Kůň

Potřebujete poradit?

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:
Acepromazinum                35,0 mg (jako acepromazini maleas 47,5 mg)

Pomocné látky:
Methylparaben (E 218)     0,65 mg
Propylparaben                   0,35 mg

Transparentní, oranžovo-žlutý perorální gel

INDIKACE

Sedace zvířat z důvodů neklidu, tetanie, lumbago. Sedace pro účely fixace před vyšetřením a při ošetření, sedace před transportem zvířete (snížení transportního stresu).

KONTRAINDIKACE

Spasmofilie, epilepsie, šok, trvalé vzrušení.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat u novorozených mláďat.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po aplikaci acepromazinu se může dočasně vyskytnout hypotermie. Reversibilní změny může také vykazovat krevní obraz, kdy se může vyskytnout přechodné snížení počtu erytrocytů a leukocytů, hladiny hemoglobinu a trombocytů.

Acepromazin zvyšuje sekreci prolaktinu, může být příčinou poruch fertility.

U samců působí relaxaci m. retractor penis, čímž dochází k vyhřeznutí penisu z prepucia. Stav je reverzibilní, během 2–3 hodin může být penis opět zatažen. Jestliže nedojde k repozici v krátkém čase, je třeba kontaktovat veterinárního lékaře. Občas může acepromazin způsobit strangulaci glans penis, důsledkem je prodloužení erekce (tzv. priapismus).

U psů se může vyskytnout snížení arteriálního krevního tlaku a bradykardie, zvláště citlivá jsou brachycefalická plemena (zejména boxeři).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Pes, kůň.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání: Perorální podání.
Aby se zajistilo co nejpřesnější dávkování, je třeba volbu aplikátoru přizpůsobit živé hmotnosti zvířete.

10 ml aplikátor

Dávkování:

stupeň sedace dávka acepromazinu
[mg/kg ž. hm.]
počet dílků
mírný 1,0 0,5 dílku na 17,5 kg ž. hm.
střední 2,0 1 dílek na 17,5 kg ž. hm.
hluboký 3,0 1,5 dílku na 17,5 kg ž. hm.

 

 

 

 

Jeden dílek na stupnici pístu aplikátoru odpovídá 1 ml gelu. Dávka se určuje nastavením kroužku na příslušnou značku pístu. Rýhovací dávkovací kroužek posuňte po pístu tak, aby spodní hrana kruhu byla v zákrytu s ryskou požadované dávky.

1 ml aplikátor

Hmotnost psa 5 kg 10 kg 15 kg 17,5 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg
Mírná sedace,
1,0 mg/kg.ž.hm
0,15 ml 0,30 ml 0,45 ml 0,50 ml 0,60 ml 0,75 ml 0,90 ml 1,0 ml
Střední sedace,
2,0 mg/kg.ž.hm
0,3 ml 0,6 ml 0,9 ml 1,0 ml - - - -
Hluboká sedace,
3,0 mg/kg.ž.hm
0,45 ml 0,9 ml - - - - -

-

 

 

 

 

 

Aplikátor o objemu 1 ml gelu umožňuje dávkování zejména pro malá plemena psů.

Gel je naplněn v uzavíratelné stříkačce o objemu 1 ml, se stupnicí s dělením na 0,01 ml.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Odstraňte uzávěr aplikátoru, vložte zvířeti do tlamy a gel podejte do lícního vaku koně nebo na kořen jazyka. Po aplikaci okamžitě na několik vteřin zvedněte zvířeti hlavu a ujistěte se, že dávku spolklo.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.
Chraňte před světlem.
Uchovávejte v dobře uzavřeném aplikátoru.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Účinek acepromazinu po perorální aplikaci nastupuje u velkých zvířat za 30–60 minut a u malých zvířat za 15–25 minut. Délka jeho působení je v průměru kolem 4 hodin, záleží na hloubce vyvolané sedace a individuální reakci zvířete.

Opatrně aplikovat u boxerů a jiných brachycefalických plemen.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Acepromazin může způsobit útlum (sedaci). Předcházejte náhodnému pozření přípravku.
Po použití ihned zavřete stříkačku krytem. Aby bylo zajištěno řádné uzavření, musíte uslyšet v případě balení 10 ml „cvaknutí“, u balení 1 ml důkladně našroubujte krytku. Uchovávejte plný aplikátor v originální krabičce a ujistěte se, že je správně uzavřena. Balení po celou dobu uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři, ale NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k sedaci.
Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce a potřísněnou kůži vodou a mýdlem.
Lidem s citlivou pokožkou nebo v nepřetržitém kontaktu s léčivým přípravkem se doporučuje používat nepropustné rukavice.
Předcházejte náhodnému zasažení očí a sliznic. V případě náhodného potřísnění oka nebo sliznice opatrně vyplachujte zasažené místo proudem vody po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Březost a laktace:
Nepoužívat během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Současná aplikace s organickými estery kyseliny fosforečné (antiparazitika jako např. chlorfenvinfos, dichlorfos aj.) zvyšuje toxicitu.
Acepromazin snižuje tonus sympatiku, proto by neměl být současně aplikován s přípravky, které snižují krevní tlak.
Acepromazin potencuje účinek léčiv centrálně způsobujících útlum organismu (barbituráty, anestetika apod.).

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Dávkování lze v závislosti předpokládaného účinku upravovat. Zvýšení dávky je možné díky nízké toxicitě acepromazinu, nevede však vždy k zesílení sedace.
Zkouška toxicity na psech při podání 12 až 24násobnou klinickou dávkou (3 mg/kg ž. hm.) nevedla k žádným negativním jevům.

Inkompatibility:
Neuplatňuje se.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 1 x 1 ml, 1 x 10 ml.


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604