CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

SEDAN 10 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky SEDAN 10 mg/ml injekční roztok

Tlumí centrální nervový systém se souvisejícím působením na autonomní systém, má antiemetické, hypotermické, hypotenzní a antispasmické vlastnosti a vykazuje potencující účinek na anestezii barbituráty.

typ přípravku: Analeptika, anestetika, hypnotika
cílové druhy zvířat: Kůň

Potřebujete poradit?

Složení

1 ml obsahuje:

Acepromazinum 10 mg (jako acepromazini maleas 13,55 mg).

Indikace

Premedikace anestézie: Po podání acepromazinu se množství anestetika potřebného k vyvolání anestezie výrazně sníží. Toto snížení představuje přibližně jeho jednu třetinu.

Trankvilizace: Trankvilizace acepromazinem (ataraxie) zahrnuje snížení temperamentu, které není spojeno s hypnózou, narkózou ani výraznou sedací. Tohoto je dosaženo při nízkých dávkách acepromazinu. Při nízkých dávkách snižuje acepromazin úzkost, což je prospěšné u koní před kováním nebo přepravou.

Sedace: Při vyšších dávkách je acepromazin účinným sedativem jako doplněk nebo jako náhrada za fyzické omezení, například při stomatologii, manipulaci a okování. Relaxační účinky usnadňují vyšetření penisu u koní a léčbu tetanu a dušení.

Kontraindikace

Nepoužívat u chovných hřebců. Paralýza svalu zatahovače penisu je spojena s použitím parenterálně podávaného acepromazinu u koní.

Zvláštní upozornění:

Nepoužívat u závodních koní. Doba trvání účinku se může prodloužit a acepromazin tak může být detekován testy na zakázané látky. Analgetický účinek acepromazinu je malý, proto je třeba se vyhýbat bolestivým zákrokům (zvláště u temperamentních zvířat). Při zacházení s koňmi v sedaci zachovávejte obvyklá bezpečnostní opatření. Hlasité zvuky a rychlé pohyby mohou způsobit přerušení stavu sedace.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vznikne-li nutnost celkové anestézie během 4–6 hodin po podání přípravku, věnujte pozornost snížení dávek jiných premedikačních prostředků a anestetik, zejména parenterálních barbiturátů, aby se zabránilo potenciaci a aditivním tlumivým účinkům. Při podávání samcům (valachům nebo nechovným hřebcům) použijte nejnižší doporučenou dávku pro dosažení požadovaného účinku. Acepromazin blokuje adrenoceptor, způsobuje hypotenzi a snížení tlakově řízené ventilace (PCV). Oslabeným koním a zvířatům ve stádiích hypovolémie, anémie a šoku nebo s kardiovaskulárním onemocněním podávejte přípravek velmi opatrně a pouze v nízkých dávkách. Podání acepromazinu musí předcházet rehydratace. Za žádných okolností nejezděte na koni 36 hodin po podání přípravku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Tento přípravek obsahuje silné sedativum. V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři, ale NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k sedaci a změnám krevního tlaku. Pro lékaře: Symptomatická léčba může být nutná. Zabraňte zasažení očí přípravkem. V případě potřísnění očí ihned opatrně vyplachujte proudem vody po dobu 15 minut. V případě potřísnění pokožky omyjte ihned zasaženou oblast velkým množstvím vody a mýdla. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití si důkladně umyjte ruce.

Interakce:

Trankvilizéry zesilují působení jiných látek s tlumivým účinkem a prohlubují celkovou anestezii. Tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Dávkování a způsob podání

Intramuskulární nebo pomalé intravenózní podání 0,03−0,10 mg acepromazinu na kg živé hmotnosti, což odpovídá 0,15−0,5 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti. Obvykle se podává jedna dávka acepromazinu. Dlouhodobé používání se nedoporučuje. Ve výjimečných případech, kdy je vyžadováno opakované podání, by interval podání další dávky měl být 36–48 hodin.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku zabaleného k prodeji je 2 roky, po otevření vnitřního obalu 28 dní.