CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PESTORIN injekční suspenze pro králíky

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky PESTORIN injekční suspenze pro králíky

Vakcína proti hemoragickému onemocnění králíků.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Králík

Potřebujete poradit?

Složení

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi (solutio organorum) – min. 80.*

*Titr hemaglutinačně inhibičních protilátek po podání vakcíny laboratorním zvířatům (králík).
Pomocné látky:
Adjuvans:

Hydroxid hlinitý hydratovaný pro adsorbci.

Excipiens:

Fyziologický roztok pufrovaný, saponin, Formaldehyd, Thiomersal.

Léková forma

Injekční suspenze.

Cílové druhy zvířat

Králík.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K ochrannému očkování klinicky zdravých králíků proti virovému hemoragickému onemocnění – moru králíků.

Nástup imunity: 10 dnů po vakcinaci.

Doba trvání imunity: 1 rok po vakcinaci.

Kontraindikace

Nemocná a kachektická zvířata. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním týdnu březosti pro možnost abortu nešetrnou fixací.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Neuplatňuje se.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Vakcína je určena i pro aplikaci březím zvířatům. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním týdnu březosti pro možnost abortu nešetrnou fixací.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Kombinace vakcín – souběžně se subkutánní aplikací vakcíny proti hemoragickému onemocnění králíků je možno provést jakoukoliv aplikaci vakcíny proti myxomatóze živé MXT (dle přiložené příbalové informace pro vakcínu proti myxomatóze) vyráběnou ve společnosti Bioveta, a. s., Ivanovice na Hané.

Vakcíny nelze vzhledem k odlišnému charakteru smísit!

Podávané množství a způsob podání

1 ml bez ohledu na velikost.

Způsob podání – subkutánně.

Zvířata se vakcinují od 10 týdnů stáří. Jestliže epizootologická situace vyžaduje vakcinaci před dosažením tohoto věku (ne však dříve jak v 6 týdnech), je nutná revakcinace za 1 měsíc.

Plná chráněnost po vakcinaci se vyvine za 10 dnů a přetrvává 1 rok.

U chovných králíků se doporučuje každoroční revakcinace.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka vakcíny nezpůsobuje žádné vedlejší účinky cílovým zvířatům.

Ochranné lhůty

Nedoporučuje se porážet králíky pro účely konzu­mace do 7 dnů po vakcinaci, z důvodu možnosti výskytu místní reakce.

Seznam pomocných látek

Hydroxid hlinitý hydratovaný pro adsorbci, Fyziologický roztok pufrovaný, Saponin, Formaldehyd, Thiomersal.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Druh a složení vnitřního obalu

Lahvičky ze skla, hydrolytické třídy typu I (Ph.Eur.):

3 ml lahvička o obsahu 1 ml.

Lahvičky ze skla, hydrolytické třídy typu II (Ph.Eur.):

20 ml lahvička o obsahu 10 ml,

20 ml; 50 ml lahvička o obsahu 50 ml.

PE HD lahvičky:

60 ml lahvička o obsahu 50 ml.

Lahvičky jsou uzavřeny vzduchotěsně pryžovými propichovacími zátkami, opatřeny hliníkovými pertlemi a umístěny v papírové nebo plastové krabičce.

Balení:

2 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 1 x 10 dávek, 1 x 20 dávek, 5 x 20 dávek, 1 x 50 dávek.

Ke každému balení se přikládá schválená Příbalová informace. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.