CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PASORIN-OL injekční emulze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky PASORIN-OL injekční emulze

Vakcína proti pasterelóze králíků inaktivovaná.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Králík

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Suspensio Pasteurella multocida A,D – min. 1 . 1010.

Pomocné látky:

Formaldehyd – max. 0,1 mg.

Thiomersal – 0,0595–0,0805 mg.

Adjuvans:

Olejové adjuvans – ad 1,0 ml.

Léková forma

Injekční emulze.

Cílové druhy zvířat

Králíci.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Vakcína je určena k imunoprofylaxi pasterelózy králíků.

Kontraindikace

Nepoužívat u nemocných zvířat.

Zvláštní upozornění

Pasorin – Ol patří do skupiny bakteriálních inaktivovaných vakcín, které běžně nezpůsobují nežádoucí účinky. V případě anafylaktických reakcí se doporučuje symptomatická léčba.

Před aplikací je nutné vakcínu ohřát na teplotu 15 až 25o C a obsah lékovky protřepat.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou, a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

Nežádoucí účinky

Po vakcinaci může nastat přechodné mírné snížení příjmu krmiva, které vymizí v průběhu 24–48 hodin. V místě aplikace může vzniknout (cca v 3 %) plochá lokální reakce velikosti 0,5 cm, výjimečně až 3 cm. Snížení v % zabřezávání ramlic – do15 %.

Použití v průběhu březosti a laktace

Březost: lze použít během březosti.

Laktace: neuplatňuje se.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze podávat ve stejný den s vakcínou Pestorin Mormyx.

Podávané množství a způsob podání

Dávkování:      

Králíci od 4. do 6. týdne stáří – 0,5 ml.

Králíci od 7. týdne stáří – 1 ml.

Doporučené vakcinační schéma:

  • první vakcinační dávka ve 4. týdnu stáří,
  • druhá vakcinační dávka v 7. týdnu stáří,
  • třetí vakcinační dávka v 10. týdnu stáří (chovní králíci).

Další pravidelná imunizace vždy jednou vakcinační dávkou 1x za 6 měsíců.  

Při primovakcinaci starších králíků se imunizace provede dvakrát v intervalu tří týdnů, další pravidelné imunizace se opakují jednou vakcinační dávkou 1x za 6 měsíců.

Způsob podání:

Subkutánně.

Předávkování

Po podání dvojnásobné vakcinační dávky a po opakované aplikaci vakcinační dávky po 7 dnech nebyly zaznamenány významné vedlejší reakce a nežádoucí účinky, vyjma těch, uvedených v bodě „Nežádoucí účinky“.

Ochranné lhůty

Maso: 10 dnů.

Mechanismus účinku

Aplikace vakcíny vyvolá imunologickou odpověď protilátkového typu. Antigeny jsou pohlceny makrofágy, kde jsou enzymaticky degradovány a poté prezentovány na jejich povrchu spolu s MHC II antigenem (major histocompatibility complex) buňkám T a B. Nastane aktivace T-helperů a B-buněk a proliferace a expanze příslušného specifického klonu, transformace B-buněk na buňky plasmatické produkující cirkulující protilátky a aktivace a proliferace paměťových buněk, podmiňujících dlouhodobější imunitu a tzv. anamnestickou reakci při podání téhož nebo příbuzného antigenu. Vzniklé komplexy antigen – protilátka stimulují fagocytózu cizorodého antigenu v makrofázích a polymorfonukleárech (opsonizace), chemotaxí přitahují další makrofágy a aktivují komplement, který způsobí lýzu aglutinovaných bakterií.

Specifické protilátky vytvořené po vakcinaci přípravkem PASORIN-OL chrání vakcinovaná zvířata proti infekci sérotypem A,D Pasteurella multocida po dobu 6 měsíců.

Seznam pomocných látek

Formaldehyd.

Thiomersal.

Olejové adjuvans.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Druh a složení vnitřního obalu

1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 1 x 100 ml.

Skleněné lékovky uzavřené pryžovou propichovací zátkou s hliníkovým uzávěrem.

Lékovky jsou uloženy v papírových obalech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.