CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ORNIVAC ND injekční emulze pro kura domácího

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ORNIVAC ND injekční emulze pro kura domácího

Vakcína proti Newcastleské chorobě drůbeže inaktivovaná.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Drůbež

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna vakcinační dávka (0,3 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum, kmen NDV SL-93 > 4 log2 HIT.*

*Geometrický průměr specifických protilátek stanovených hemaglutinačně inhibičním testem v séru vakcinovaných kuřat.

Pomocné látky:

Adjuvans:

Olejová emulze – 0,24 ml.

Excipiens:

Thiomersal – max. 0,03 mg.

Léková forma

Injekční emulze.

Bílá nebo hnědobílá olejovitá tekutina s lehce roztřepatelným sedimentem.

Cílové druhy zvířat

Kur domácí.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace drůbeže proti Newcastleské chorobě. Podává se jako booster po předešlé aplikaci živé vakcíny.

Imunita nastupuje nejpozději do 14 dnů po vakcinaci a trvá do konce snášky. Nástup a délka trvání imunity byly prokázány sérologicky.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat, která vykazují příznaky onemocnění.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Pro uživatele:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózu a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy. 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u nosnic ve snášce.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Dávka – 0,3 ml.

Způsob podání – intramuskulárně.

Před použitím nechejte vakcínu dosáhnout teploty 15–25 °C a dobře protřepejte.

Aplikujte obvyklé aseptické postupy.

Vakcinace se provádí od 16. týdnů stáří, nejlépe v období 2–4 týdny před začátkem snášky po předešlé vakcinaci živou vakcínou proti Newcastleské chorobě.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V souladu s platnou legislativou nebyly studie provedeny.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Seznam pomocných látek

Olejové adjuvans.

Thiomersal.

Chlorid sodný.

Chlorid draselný.

Dihydrogenfosforečnan draselný.

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát.

Voda na injekci.

Hydroxid sodný.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína je expedovaná:

plastových HDPE lahvích 250 ml o obsahu 240 ml (800 dávek) a 500 ml o obsahu 480 ml (1600 dávek), uzavřených chlorobutylovou pryžovou propichovací zátkou zajištěnou hliníkovou pertlí.

Lahve s vakcínou jsou umístěny v papírových kartonech. Ke každému balení se přikládá schválená příbalová informace.

Individuální balení jsou balena do kartonové krabičky. U hromadných balení jsou lékovky umístěny v kartónové krabici s mřížkou.

Individuální balení:

1 x 800 dávek, 1 x 1600 dávek.

Skupinové balení:

10 x 800 dávek, 10 x 1600 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.