CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ORNIMIX Clone B1+H120, lyofilizát pro přípravu suspenze pro kura domácího

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ORNIMIX Clone B1+H120, lyofilizát pro přípravu suspenze pro kura domácího

Lyofilizovaná vakcína pro aktivní imunizaci kuřat proti Newcastleské chorobě drůbeže a infekční bronchitidě typu Massachusetts.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Drůbež

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna vakcinační dávka obsahuje:

Léčivé látky:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen Bio 52: NDV B1          min. 106,0 EID50 – max. 107,5 EID50 

Virus bronchitidis infectiosae avium, kmen Bio 53: IBV H120        min. 103,0 EID50 – max. 104,8 EID50  

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu suspenze.

Cílové druhy zvířat

Kur domácí.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace kuřat od jednoho dne stáří proti Newcastleské chorobě drůbeže a infekční bronchitidě typu Massachusetts.

K prevenci infekce a mortality způsobené virem Newcastleské choroby a virem infekční bronchitidy.

Nástup imunity:

Imunita proti Newcastleské chorobě nastupuje nejpozději do 14 dní a proti infekční bronchitidě do 7 dní po primovakcinaci, mateřské protilátky nemají negativní vliv na účinnost vakcinace.

Po sprejové a okulonazální primovakcinaci trvá imunita nejméně 6 týdnů a po perorální primovakcinaci 4 týdny.

Doba trvání imunity:

Po revakcinaci přetrvává imunita nejméně 6 týdnů. Úroveň imunity proti Newcastleské chorobě lze po revakcinaci hodnotit na základě sérologického vyšetření.

Kontraindikace

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Nepoužívat u zvířat, která vykazují znaky onemocnění.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Při veškerých postupech souvisejících s podáním přípravku používejte obvyklá aseptická opatření.

Vakcinační viry Newcastleské choroby drůbeže kmen Bio 52: NDV B1 a infekční bronchitidy kmen Bio 53: IBV H120 se po aplikaci v organismu vakcinovaných kuřat množí a rozšiřují. V době několika dnů po vakcinaci se vakcinační viry v omezené míře vylučují do prostředí, kde se mohou šířit na další vnímavá zvířata. Bezpečnostní studie prokázaly, že vakcinační viry jsou pro cílová zvířata bezpečné a pasážováním na cílovém zvířeti nedochází ke zvýšení jejich virulence a nevyvolávají klinické příznaky onemocnění. Proto není nutné v souvislosti s vakcinací přijímat zvláštní veterinární a zootechnická opatření.

Obsah antiseptických a dezinfekčních prostředků, přítomnost chlóru a železa ve vodě použité k rozpouštění vakcíny má negativní vliv na vakcinační virus a nepříznivě ovlivňuje účinnost vakcíny. Aktivitu viru lze potencovat přidáním kravského odstředěného mléka v množství 50 ml, resp. sušeného mléka v množství 2 g na litr vakcinačního roztoku. Technické zařízení určené k aplikaci vakcíny, včetně napáječek, musí být udržováno v čistém stavu, prosté stop detergentů a dezinfekčních činidel.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Lze vakcinovat pouze zdravou drůbež.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při vakcinaci je třeba se vyvarovat virové expozici a při sprejové aplikaci používat ochranné brýle a masku. Po ukončení vakcinace je nutné omýt a desinfikovat ruce. Použité vybavení je potřebné omýt a zbytky vakcíny inaktivovat účinným desinfekčním prostředkem, resp. působením tepla (var a pálení).

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Postvakcinační reakce se mohou vyskytnout zejména při nevhodné aplikaci vakcíny sprejem, jelikož jemné mikrokapénky (zamlžení aerosolem) způsobují vdechování vakcinačního viru do dolních cest dýchacích a následně vznik respiratorního onemocnění.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost této vakcíny pro použití u ptáků během snášky.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Individuální okulonazální aplikace:

Lyofilizovaná vakcína se rozpustí v sterilním solvens (např. voda na injekci). Vakcína se aplikuje běžným kapátkem na sliznici oční spojivky nebo na nostrilu jednotlivým ptákům, přičemž je potřebné zabezpečit, aby zvíře kapku dechem nasálo. 

Hromadná sprejová aplikace:

K rozpuštění vakcíny se použije destilovaná voda, nebo chladná čistá voda beze zbytků chlóru a železa. K vakcinaci se požívá zařízení určené výhradně k tomuto účelu, vytvářející kapénky o průměru 30 až 100 μm. Pro jednodenní kuřata se 1000 dávek rozpustí v objemu 200–250 ml a trysku rozstřikovače je nutno nastavit tak, aby vytvářela “hrubý sprej” = drobné kapénky padající jako jemný déšť. Pro starší drůbež se 1000 dávek rozpustí v jednom litru vody a tryska rozstřikovače se nastaví tak, aby vytvářela jemné kapénky. Vakcinační roztok se rozstřikuje rovnoměrně ve vzdálenosti 30 až 50 cm nad příslušným počtem kusů při tlumeném osvětlení.

Hromadná aplikace do pitné vody:

Doporučuje se vakcinovat kuřata od 4. dne po vylíhnutí, kdy je předpoklad spolehlivého příjmu vakcinační dávky v pitné vodě. Vakcína se podává ráno, to je v době, kdy je drůbež nejvíce žíznivá. Vakcína se podává v závislosti na věku rozpuštěna v takovém množství pitné vody, které drůbež vypije během 2 hodin.

Revakcinace se provádí každých šest týdnů po prvním okulonazálním nebo sprejovém podání a za 4 týdny po prvním perorálním podání vakcíny. Další vakcinace se provádí každých šest týdnů.

V oblastech s endemickým výskytem Newcastleské choroby se doporučuje provádět revakcinace ve čtyřtýdenních intervalech a před snáškou se doporučuje použít inaktivovanou vakcínu proti Newcastleské chorobě a infekční bronchitidě drůbeže.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bylo prokázáno, že desetinásobek maximální dávky je bezpečný pro cílový druh při podání všemi doporučovanými cestami a způsoby aplikace.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Imunologické vlastnosti

Živá vakcína obsahuje lentogenní virus Newcastleské choroby, kmene B1 – Clone BI 31 a virus infekční bronchitidy drůbeže kmene H 120. Vakcinační viry stimulují přes lymfatický systém specifickou obranyschopnost organizmu před infekcí virem Newcastleské choroby a viry infekční bronchitidy drůbeže, které jsou sérologicky identické nebo blízké typu Massachusetts.

Seznam pomocných látek

Lyofilizační médium:

Želatina.

Sacharóza.

voda na injekce.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: ihned spotřebovat.

Doba použitelnosti po rozpuštění do 3 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Druh a složení vnitřního obalu

3 ml nebo 9 ml lahvička z hydrolytického skla typu I obsahující 200, 500, 1000, 2500, 5000 dávek lyofilizované vakcíny. Lahvička je uzavřena pryžovou lyofilizační zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Vakcína je balená v plastových nebo kartónových obalech:

Individuální balení:

1 x 200 dávek, 1 x 500 dávek, 1 x 1000 dávek, 1 x 2500 dávek, 1 x 5000 dávek.

Skupinové balení:

10 x 200 dávek, 10 x 500 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 2500 dávek, 10 x 5000 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.