CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ORNIBUR Intermediate lyofilizát pro přípravu suspenze pro kura domácího

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ORNIBUR Intermediate lyofilizát pro přípravu suspenze pro kura domácího

Vakcína proti infekční burzitidě drůbeže živá lyofilizovaná.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Drůbež

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna vakcinační dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium, kmen IBDV OP-23             min. 104 TCID50, max. 105.3 TCID50*

* TCID50 – 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu.

Pomocné látky:

Lyofilizační médium.

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu suspenze.

Cílové druhy zvířat

Kur domácí.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace kuřat ve stáří od sedmi dnů proti infekční burzitidě drůbeže.

Imunita nastupuje u kuřat nejpozději do 14 dní po vakcinaci a u výkrmových kuřat trvá do konce výkrmu.

Kontraindikace

Nedoporučuje se vakcinovat nemocná kuřata.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Při veškerých postupech souvisejících s podáním přípravku používejte obvyklá aseptická opatření.

Bezpečnostní studie prokázaly, že vakcinační viry kmene IBDV OP-23 jsou pro cílová zvířata bezpečné a pasážováním na cílovém zvířeti nedochází k zvýšení jejich virulence a nevyvolávají klinické příznaky onemocnění. Proto není nutné v souvislosti s vakcinací přijímat zvláštní veterinární a zootechnická opatření.

Při perorální vakcinaci lze vakcínu ředit pouze ve studené nezávadné pitné vodě bez obsahu antiseptik a dezinfekčních látek. Zvýšená teplota, obsah antiseptických a dezinfekčních prostředků ve vodě výrazně snižují obsah vakcinačního viru v dávce.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při vakcinaci je potřebné vyvarovat se virové expozici. Po ukončení vakcinace je nutné omýt a desinfikovat ruce. Použité vybavení je potřebné omýt a zbytky vakcíny inaktivovat účinným desinfekčním prostředkem, resp. působením tepla (var a pálení).

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Vakcinace nosnic ve snášce není indikována.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Individuální aplikace:

Vakcína se ředí sterilním fyziologickým roztokem nebo vodou pro injekci. Ředěná vakcína se podá v jedné kapce do spojivkového vaku – intrakonjunktiválně jednotlivým ptákům. 

Hromadná aplikace:

Vakcína se podává ředěná v takovém objemu pitné vody, kterou drůbež vypije do dvou hodin od zředění vakcíny.

Kuřata od slepic se solidní pasivní imunitou, imunizovaných inaktivovanými vakcínami, je vhodné vakcinovat ve věku 21 až 28 dní. V ohrožených chovech se doporučuje vakcinovat už v druhém týdnu věku a revakcinovat za jeden až dva týdny, nejlépe na základě sérologického vyšetření jednodenních kuřat.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné        

Bylo prokázáno, že desetinásobek maximální dávky je bezpečný pro cílové druhy všemi doporučovanými cestami a způsoby aplikace.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Seznam pomocných látek

Lyofilizační médium: želatina, sacharóza, voda na injekce.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění: do 2 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Vakcína nesmí být vystavena dlouhodobě teplotám nad 8 °C.

Druh a složení vnitřního obalu

Vnitřní obal: 3 ml nebo 9 ml lahvička z hydrolytického skla typu I obsahující 500, 2000, 5000 dávek lyofilizované vakcíny. Lahvička je uzavřena pryžovou lyofilizační zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Vakcína je balená v plastových nebo kartónových obalech:

Individuální balení:

1 x 500 dávek, 1 x 2000 dávek, 1 x 1000 dávek, 1 x 5000 dávek.

Skupinové balení:

10 x 500 dávek, 10 x 2000 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 5000 dávek.

Ke každému balení se přikládá schválená „Příbalová informace“.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.