CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

MELOXICAM Bioveta 5 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky MELOXICAM Bioveta 5 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

Meloxicam v injekční formě s rychlým nástupem analgetického a protizánětlivého účinku.

typ přípravku: Ostatní
cílové druhy zvířat: Kočka, Pes

Potřebujete poradit?

Obsah léčivých a ostatních látek

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Meloxicamum 5 mg.

Pomocné látky:

Ethanol 96% (v/v) – 159,74 mg.

Čirý, žlutý nebo žlutozelený roztok.

Indikace

Psi:

Zmírnění zánětlivé reakce a bolesti provázející akutní i chronické postižení muskuloskeletálního systému.

Zmírnění pooperačních bolestí a zánětu po ortopedických chirurgických zákrocích a operacích měkkých tkání.

Kočky:

Zmírnění pooperačních bolestí po ovariohysterektomii a po menších operacích měkkých tkání.

Kontraindikace

Nepoužívat u březích a laktujících zvířat.

Nepoužívat u zvířat trpících poruchami gastrointestinálního traktu, jako např. podráždění a krvácení.

Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a onemocněním s krvácením.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat mladších 6 týdnů a u koček do hmotnosti 2 kg.

Nežádoucí účinky

Příležitostně byly pozorovány typické nežádoucí lékové reakce na NSAID, jako je ztráta chuti k příjmu potravy, zvracení, diarea, skrytá krev v trusu, letargie a renální selhání. Ve velmi vzácných případech bylo zaznamenáno zvýšení hodnot jaterních enzymů.

Ojediněle byl u psů pozorován hemoragický průjem, hematemeze a gastrointestinální ulcerace.

Tyto vedlejší příznaky se u psů dostavují obvykle v průběhu prvního týdne léčby a jsou ve většině případů přechodné a vymizí po ukončení léčby. Jen ve zcela vzácných případech mohou být vážné nebo končit fatálně.

Ve velmi vzácných případech se může objevit pseudoanafylaktická reakce, kterou je nutno léčit symptomaticky.

Dojde-li k nežádoucím reakcím, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

Cílový druh zvířat

Psi a kočky.

Dávkování a způsob podání

Psi

i) Indikace postižení muskuloskeletárního systému:

Subkutánní podání.

Jednorázové podání v dávce 0,2 mg meloxikamu/kg ž. hm., což odpovídá dávce roztoku 0,4 ml přípravku/10 kg/ž. hm.

Pro pokračování léčby lze použít přípravek MELOXICAM Bioveta 1,5 mg/ml perorální suspenze v dávce 0,1 mg meloxicamu/kg živé hmotnosti, a to za 24 hodin po injekčním podání.

ii) Indikace zmírnění pooperační bolesti (po dobu 24 hodin):

Intravenózní nebo subkutánní podání.

Jednorázové podání v dávce 0,2 mg meloxikamu/kg ž. hm., což odpovídá dávce roztoku 0,4 ml přípravku/10 kg ž. hm.

Podávejte před operací, například v době navození anestezie.

Kočky

Indikace zmírnění pooperační bolesti:

Subkutánní podání.

Jednorázové podání v dávce 0,3 mg meloxicamu/kg ž. hm., což odpovídá dávce roztoku 0,06 ml/kg ž. hm. Podávejte před operací, například v době navození anestezie.

Pokyny pro správné podání

V průběhu použití zabraňte kontaminaci.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přesnému dávkování.

Zátku lze propíchnout maximálně 50krát.              

Ochranná lhůta

Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Zvláštní upozornění

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, protože je potenciální riziko zvýšené renální toxicity.

Monitorování a hydratace po dobu anestézie by měly být součástí standardní praxe.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na NSAID by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Veterinární léčivý přípravek by neměly podávat těhotné ženy.

Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit bolesti. 

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Jiná nesteroidní antiflogistika (NSAID), diuretika, antikoagulancia, aminoglykosidová antibiotika a látky s vysokou schopností vazby na proteiny mohou vazebně konkurovat a navodit toxické účinky. Přípravek se nesmí aplikovat současně s ostatními NSAID nebo s glukokortikoidy. 

Je nutno vyvarovat se současné aplikaci potenciálně nefrotoxických léčiv. U zvířat s riziky při anestezii (např. u starých zvířat) je nutno v průběhu anestezie počítat s intravenózní nebo podkožní aplikací tekutin. Při souběžné anestezii a aplikaci NSAID nelze vyloučit riziko alterace funkce ledvin.

Předchozí léčba protizánětlivými látkami může navodit další nebo zesílené nežádoucí účinky, proto je nutno před zahájením podávání začlenit období nejméně 24 hodin zcela bez léčby obdobnými veterinárními přípravky.

Délka tohoto období bez léčby se však musí řídit farmakologickými vlastnostmi předchozího použitého přípravku.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Další informace

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení

1 x 10 ml.


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604