CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ESB3 Bio 300 mg/g prášek pro perorální roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ESB3 Bio 300 mg/g prášek pro perorální roztok

Antikokcidikum pro drůbež a králíky.

typ přípravku: Antiparazitika, repelenty
cílové druhy zvířat: Drůbež, Králík

Potřebujete poradit?

Složení

1 gram obsahuje:

Léčivá látka:

Sulfaclozinum natricum monohydricum – 300 mg.

(odpovídá Sulfaclozinum báze 262,11 mg)

Léková forma

Prášek pro perorální roztok.

Bílý až nažloutlý krystalický prášek.

Cílové druhy zvířat

Brojleři a chovní jedinci kura domácího, krůty, králíci.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Kokcidióza způsobená např. E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis-mivati, E. praecox, dále E. adenoides, E. meleagrimitis

Bakteriální onemocnění drůbeže a králíků vyvolané např. Salmonella gallinarum, Pasteurella multocida.

U drůbeže dále např. Coryza contagiosa, nekrotická enteritida.

Kontraindikace

Nepodávat nosnicím ve snáškovém období, pokud jsou jejich vejce určena pro lidský konzum.

Zvláštní upozornění

U léčby kokcidiózy je zapotřebí mimo léčby provést rovněž důkladné vyčištění a dezinfekci ustájení, klecí a nářadí. Dále se doporučuje před nebo po léčbě zařadit aplikaci vitamínových preparátů.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Nekuřte, nejezte a nepijte během manipulace s přípravkem.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné pomůcky skládající se z gumových či latexových rukavic, ochranných brýlí a vhodného respirátoru.

Lidé se známou přecitlivělostí na sulfonamidy by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím vody. V případě náhodného požití přípravku vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Pokud se u Vás objeví postexpoziční potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a laktace.

U nosnic nemá přípravek negativní vliv ani na snášku vajec, ani na jejich kvalitu. Přípravek rovněž neovlivňuje líhnivost a životnost vylíhlých kuřat.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Kur domácí a krůty:

1 g přípravku na litr pitné vody po 3 dny. Pokud je zapotřebí, lze pokračovat v léčbě nebo léčbu bez rizika zopakovat (viz doporučené schéma níže). Při invazi drůbeže E. tenella nebo E. necatrix se doporučuje zvýšit koncentraci přípravku na 1,5–2,0 g/litr pitné vody.

Králíci:

2 g přípravku na litr pitné vody po 3 dny, potom 2 dny medikaci vynechat a znovu opakovat léčbu stejnou dávkou po 3 dny.

Přípravek se aplikuje do pitné vody, denně se připravuje čerstvý roztok. Léčená zvířata by neměla mít přístup k jinému zdroji pitné vody.

Je-li příjem vody vyšší, než je vypočítaný objem, je nutno po zbytek dne podávat nemedikovanou pitnou vodu. Není nutné měnit krmný režim.

Způsob léčby po dobu 3 dnů může být nahrazen aplikací přípravku 1., 3. a 5. den (příp. 7. a 9. den) nebo např. 1., 2., 5., příp. 6. a 9. den.

Tam, kde se kokcidióza vyskytuje jen čas od času, se doporučuje preventivní 2–3denní aplikace ve 3. a 5. týdnu stáří.

Nosnice, jejichž vejce nejsou určena pro lidský konzum, se léčí v době zahájení snášky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Je nutno zamezit předávkování přípravku. Přes dobrou snášenlivost přípravku jsou u drůbeže známy reakce po terapii sulfonamidy (hemoragický syndrom – při výskytu je vhodná léčba vitamínem K).

Ochranné lhůty

Kur domácí:

Maso – 16 dnů.

Krůta:

Maso – 28 dnů.

Králík:

Maso – 15 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Farmakodynamické vlastnosti

Přípravek zasahuje do vývojového cyklu kokcidií nebo bakterií a zamezuje jejich pomnožení. Přípravek má široké spektrum účinnosti, které zahrnuje všechny důležité druhy kokcidií a také Pasteurella multocida, Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum.

Přípravek zamezuje množení kokcidií a bakterií ve střevním traktu drůbeže nebo králíků, jak v tenkém střevě, slepém střevě, tak i v dalších úsecích zažívacího ústrojí. Mechanismus účinku je kompetitivní inhibice kyseliny para-aminobenzoové v metabolismu bakterií a prvoků.

Farmakokinetické údaje

Po jednorázové aplikaci přípravku kuřatům dosahují hladiny sulfaclozinu v plazmě maximálních hodnot za 4–8 hodin, propočítaný poločas je přibližně 19 hodin. Při kontinuální aplikaci v pitné vodě je sulfaclozin rychle absorbovaný, není akumulovaný a je rychle eliminovaný. Jak koncentrace v plazmě, tak v ostatních tkáních prudce klesají v průběhu 24 hodin po poslední aplikaci. Poločas clearance je přibližně 12–20 hodin.

Seznam pomocných látek

Sacharóza.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 týdny.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě: 24 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Druh a složení vnitřního obalu

5 x 10 g – vnitřní obal PE/AL/papírový sáček, vnější obal papírová skládačka.

250 g, 1 kg – vnitřní obal vrstvený PE/papírový sáček nebo PE/Al/papírový sáček, vnější obal papírová skládačka.

5 kg – vnitřní obal PE sáček, vnější obal lepenkový nebo PE.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.