CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

COTRIMAZIN Bioveta 288,2/58,0 mg/g perorální pasta (Trimethoprimum, sulfadiazinum)

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky COTRIMAZIN Bioveta 288,2/58,0 mg/g perorální pasta (Trimethoprimum, sulfadiazinum)

Kombinace trimetoprim – sulfadiazin poskytuje efektivní a pohodlnou perorální léčbu řady infekcí u koní.

typ přípravku: Antibiotika, chemoterapeutika
cílové druhy zvířat: Kůň

Potřebujete poradit?

Složení

1 g pasty obsahuje:

Léčivé látky:

Sulfadiazinum – 288,2 mg.

Trimethoprimum – 58,0 mg.

Pomocné látky:

Methylparaben (E 218) – 1,8 mg.

Propylparaben – 0,2 mg.

Léková forma

Perorální pasta.

Bílá až světlehnědá pasta.

Cílové druhy zvířat

Koně.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba bakteriálních infekcí u koní (infekce trávicího traktu – diarea; infekce respiračního traktu – pneumonie, pleuritida; strangulace, infekce ran, septikémie, celková infekce) způsobené mikroorganismy citlivými ke kombinaci léčivých látek:

Rhodococcus equi.

Staphylococcus spp.

Streptococcus spp.

Escherichia coli.

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou(é) látku(y) nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepoužívat jeden aplikátor pro více jedinců.

Před aplikací přípravku několik hodin zvířata nekrmit, snížená náplň gastrointestinálního traktu zajistí lepší systémovou absorpci léčivých látek.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Podání přípravku není doporučeno u zvířat se závažným selháním jater. U zvířat s jaterní insuficiencí podávejte přípravek obezřetně.

Podání přípravku není doporučeno u zvířat se závažným selháním ledvin. U zvířat s renální insuficiencí, obstrukcí močových cest a urolitiázou podávejte přípravek obezřetně.

Přípravek podávejte obezřetně u dehydratovaných zvířat. V průběhu léčby zajistěte zvířatům dostatečný přísun napájecí vody.

Přípravek podávejte obezřetně u zvířat s poruchami krvetvorby (zejména červené krevní řady). Při dlouhodobém podávání se doporučuje provádět pravidelné kontroly krevního obrazu.

Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci cílového patogena a výsledcích stanovení citlivosti. Pokud to není možné, je nutné zohlednit profil citlivosti mikroorganismů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě či daném regionu a založit terapii na místních (regionálních, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Předcházejte náhodnému kontaktu přípravku s kůží a očima. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat rukavice a ochranné brýle. Po použití si umyjte ruce a zasaženou pokožku.

Sulfonamidy mohou po injekci, inhalaci nebo po kontaktu s kůží vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Přecitlivělost na sulfonamidy může vést ke zkříženým reakcím s ostatními antibiotiky. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

  1. Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí na sulfonamidy.
  2. Pokud se po kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění.

Těhotné a kojící ženy by měly veterinární léčivý přípravek podávat obezřetně.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou.

Použití v průběhu březosti a laktace

Podání kombinace léčivých látek během březosti, zejména v rané fázi, může vést ke kongenitálním vadám u hříbat. Použití přípravku během březosti by mělo být na základě zvážení poměru rizika a přínosu ošetřujícím veterinárním lékařem.

Sulfonamidy přechází do mateřského mléka a mohou mít negativní vliv na mláďata sající mléko sulfonamidy ošetřených klisen. Použití přípravku během laktace by mělo být na základě zvážení poměru rizika a přínosu ošetřujícím veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Údaje nejsou k dispozici.

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Doporučená dávka je 30 mg kombinace léčivých látek/kg živé hmotnosti/den. Obsah 1 aplikátoru vystačí na 1denní dávku pro koně o hmotnosti až 600 kg ž. hm.

Přípravek aplikujte 1krát denně po dobu 5 dnů, resp. ještě 2 dny po vymizení příznaků onemocnění.

Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost a je třeba zkontrolovat přesnost dávkovacího režimu.

Použití dávkovacího aplikátoru:

Aplikátor je třeba přizpůsobit vypočítané dávce nastavením kroužku na příslušné značce na pístu. Píst aplikátoru je kalibrován, jednotlivé značky odpovídají dávce na 50 kg ž.hm. Nastavení dávky dle hmotnosti zvířete se provede nastavením závitu na rysku označující danou hmotnost koně. Před aplikací se ujistěte, že kůň nemá v tlamě žádné zbytky krmiva. Odstraňte uzávěr aplikátoru, vložte jej do tlamy koně v mezizubním prostoru a naneste na kořen jazyka. Po aplikaci okamžitě na několik vteřin zvedněte koni hlavu a ujistěte se, že dávku spolknul. Po podání opět aplikátor uzavřete.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nejsou známy.

Ochranné lhůty

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Farmakodynamické vlastnosti

Sulfadiazin patří do skupiny sulfonamidů. Sulfonamidy jsou deriváty kyseliny p-aminobenzensulfonové, díky tomu mají strukturu podobnou kyselině p-aminobenzoové (PABA). Trimethoprim je benzylovým derivátem diaminopyrimidinu. Je strukturálním analogem pteridinu dihydrofolátu. Mechanismus účinku obou látek souvisí s metabolismem kyseliny listové (folátu). Blokací jednotlivých kroků je narušena syntéza nukleových kyselin a proteinů u citlivých kmenů bakterií. Sulfadiazin působí jako kompetitivní inhibitor dihydropteroátsyntetázy (DHPS, enzym zajišťující inkorporaci PABA do dihydrofolátu). Trimethoprim působí jako kompetitivní inhibitor dihydrofolátreduktázy (DHFR, enzym působí konverzi dihydrofolátu v tetrahydrofolát).

Sulfadiazin je účinný vůči grampozitivním kokům, z indikovaných patogenů konkrétně vůči druhu Rhodococcus equi a zástupcům rodů Staphylococcus spp. a Streptococcus spp. Ze skupiny gramnegativních bakterií je v rámci indikovaných patogenů účinný na zástupce  druhu E. coli. Sulfonamidy jsou přirozeně neúčinné vůči rodům Leptospira spp., Pseudomonas spp. a vůči mykobakteriím. Trimethoprim je účinný proti grampozitivním a aerobním gramnegativním bakteriím. Méně citlivé jsou grampozitivní koky, s výjimkou pyogenních hemolytických streptokoků (Streptococcus spp.). Trimethoprim je přirozeně neúčinný vůči druhu Pseudomonas aeruginosa a vůči mykobakteriím, mykoplazmatům, chlamydiím a chlamidofylám. 

Kombinací léčivých látek je dosaženo vzájemného synergického účinku, neboť je dosaženo dvoustupňového sekvenčního antimikrobiálního působení. Výsledný efekt je obvykle baktericidní. Pro terapii je doporučen poměr kombinace trimethoprim + sulfadiazin 1:5.

Přehled citlivosti/rezistence u vybraných rodů a druhů bakterií citlivých vůči kombinaci je uveden v tabulkách. Pro kombinaci jsou k dispozici pouze data pro TMP + sulfamethoxazol, v poměru 1:19. Hraniční hodnoty (MIC) jsou vyjádřeny jako koncentrace TMP.

Antimikrobikum/

mikroorganismus

Hraniční hodnota

MIC [mg/l]

Obsah v disku

[µg]

Hraniční hodnota

průměr zóny [mm]

Trimethoprim-sulfamethoxazol

citlivé

rezistentní

Trimethoprim-sulfamethoxazol

citlivé

rezistentní

Staphylococcus spp.

≤ 2

> 4

1,25–23,75

≥ 17

< 14

Streptococcus spp. – skupina A, B, C a G

≤ 1

> 2

1,25–23,75

≥ 18

< 15

Streptococcus pneumoniae

≤ 1

> 2

1,25–23,75

≥ 18

< 15

Enterobacteriaceae

≤ 2

> 4

1,25–23,75

≥ 16

< 13

Zdroj: data odvozená z humánní medicíny, EUCAST Clinical Breakpoint Table v. 5.0, 2015.

Rhodococcus equi

Antimikrobikum

MIC50 [mg/l]

MIC90 [mg/l]

Trimethoprim-sulfamethoxazol

0,25

0,5

Zdroj: data terénních izolátů: izoláty od koní (n=160) a další druhů zvířat (n=40), z toho EU (100) a USA (100); data z EU z let 2010–2012.

Geny rezistence na sulfonamidy jsou vázané chromozomálně (geny folP) nebo extrachromozomálně, např. na integron 1 (geny sul1) a plazmidy (geny sul2, sul3). Výsledkem je změna struktury enzymu DHPS tak, že sulfonamidy ztrácí schopnost vazby a mechanismus účinku je narušen. Ve skupině sulfonamidů je vzájemná zkřížená rezistence. Geny rezistence na trimethoprim (geny dfr) jsou vázané chromozomálně nebo extrachromozomálně, např. na integronech 1 a 2 (některé z nich jsou vázané na genové kazety) a transpozonech. Extrachromozomální geny dfr se dělí do dvou podskupin. V současnosti je popsáno více jak 20 genů dfr. Jejich působení se projevuje změnou struktury enzymu a jeho citlivosti k trimethoprimu. Chromozomálně vázaná rezistence se projeví buď nadprodukcí DHFR, nebo ztrátou funkce enzymu thymidylát-syntházy. 

Pro šíření rezistence na sulfonamidy a trimethoprim je důležitý fakt přenosu mezi humánními a zvířecími izoláty a mezi patogenními a nepatogenními izoláty, kdy nepatogenní mohou sloužit jako přirozené rezervoáry.

Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se obě látky rychle a velmi dobře absorbují ze střeva do systémové cirkulace. Při jednorázovém podání je maximálních plazmatických hladin dosaženo za krátkou dobu: hodnoty tmax se pohybují okolo 1,5 hodiny (trimethoprim), resp. do 2 hodin (sulfadiazin). Maximální plazmatické koncentrace vykazují výrazné rozdíly u každého ošetřeného zvířete, pohybují se na hladinách cmax = 1,5 µg/ml (trimethoprim), resp. cmax  v rozmezí 12–15 µg/ml (sulfadiazin).  Absorpce ze střeva je ovlivněna náplní zažívacího traktu a u nakrmených koní je zpomalena. Distribuce léčiv v těle je rozdílná. Trimethoprim má více lipofilní povahu, čímž lépe proniká do tkání a v tkáních jsou koncentrace vyšší než v plazmě. Sulfadiazin má více hydrofilní povahu. Distribuuje se lépe v intersticiálním prostoru a v plazmě jsou koncentrace vyšší než ve tkáních. Díky hydrofilitě/lipofilitě je eliminace z plazmy rychlejší u trimethoprimu v porovnání se sulfadiazinem. Léčiva jsou ve vysokých koncentracích obsažena v játrech a ledvinách. Metabolizace probíhá v játrech. Metabolizační procesy zahrnují oxidaci, acetylaci a konjugaci s kyselinou glukuronovou. Eliminace je výrazná u trimethoprimu (t1/2β < 3 hodiny). Sulfadiazin se vylučuje pomaleji (t1/2β < 8 hodin). Eliminace probíhá především renální cestou přes moč. Látky jsou vylučovány jako metabolizované, minimálně ve formě původní látky.

Seznam pomocných látek

Methylparaben (E 218).

Propylparaben.

Propylenglykol.

Karbomer 974 P.

Hydroxid sodný.

Sukralosa.

Jablečné aroma.

Čištěná voda.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte v původním obalu.

Druh a složení vnitřního obalu

Bílý LLDPE aplikátor opatřený LLDPE krytkou, LLDPE manžetou pístu, PS pístem a PP dávkovacím prstencem. Závitový kroužek na kalibrovaném pístu umožňuje úpravu dávky na 12 dílů.

Papírová skládačka s 5 aplikátory.

5 aplikátorů po 54 g pasty.