CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

CLOTEAN inj. ad us. vet.

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky CLOTEAN inj. ad us. vet.

Sérum proti tetanu.

typ přípravku: Antiséra, globuliny

Potřebujete poradit?

Složení

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Immunoserum tetanicum equinum nativum – min. 300 IU.*

*Množství protilátek proti tetanickému anatoxinu v mezinárodních jednotkách stanovené metodou ELISA porovnáním s referenčním koňským sérem.

Pomocná látka:

Fenol – max. 0,5 %.

Léková forma

Injekční suspenze.

Cílové druhy zvířat

Koně, skot, ovce, kozy, prasata, psi, kočky, event. další ohrožené druhy zvířat.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K pasivní imunizaci zvířat při operacích, poraněních a podobně. Léčebně se používá v začátcích onemocnění tetanem.

Při profylaktické vakcinaci přetrvává pasivní imunita 7–10 dnů, při léčebném použití 7–10 dnů od poslední aplikace přípravku.

Kontraindikace

Nejsou známy.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Žádná.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky

V místě aplikace se může vytvořit mírný otok, který do 3 dnů samovolně vymizí. Při opakovaném podání se může v ojedinělých případech vyskytnout anafylaktická reakce. V takovém případě se aplikuje symptomatická léčba.

Použití v průběhu březosti a laktace

Přípravek nemá vliv na průběh gravidity a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Před upotřebením je nutné obsah lékovky protřepat.

Doporučuje se temperace přípravku ve vodní lázni bezprostředně před aplikací na teplotu těla.

Vakcína se aplikuje subkutánně, intramuskulárně nebo intravenózně.

Při aplikaci většího objemu přípravku je třeba dávku rozložit na více míst.

Dávkování:

Profylakticky:

Velká zvířata – 4 000–6 000 IU (13–20 ml).

Malá zvířata – 2 000–3 000 IU (7–10 ml).

Léčebně:

Velká zvířata – 40 000 IU (140 ml).

Malá zvířata – 20 000 IU (70 ml).

Léčebné dávky se aplikují po dobu 2–4 dnů denně, později podle zdravotního stavu pacienta.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná léčebná dávka přípravku nemá žádné vedlejší účinky na cílová zvířata. Vyšší objem přípravku aplikovaný na jedno místo může poškodit okolní tkáně a způsobit sekundární reakce.

Ochranné lhůty

Koně, skot, ovce, kozy, prasata: bez ochranných lhůt.

Psi, kočky: není určeno pro potravinová zvířata.

Imunologické vlastnosti

Aplikace séra při profylaktické vakcinaci poskytuje pasivní imunitu trvající 7–10 dní. Při léčebném použití jsou dávky několikanásobné, jejich dávkování se řídí dle zdravotního stavu a opakují se denně po dobu 2–4 dnů. Pasivní imunita přetrvává opět 7–10 dnů od poslední aplikace přípravku.

Přípravek obsahuje globuliny schopné specificky neutralizovat neurotoxin, který vytváří Clostridium tetani.

Seznam pomocných látek

Fenol.

Inkompatibility

Nemísit s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání                                   

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína je expedována ve skleněných injekčních lahvičkách uzavřených vzduchotěsně pryžovými propichovacími zátkami, opatřenými hliníkovými pertlemi. Lahvičky s vakcínou jsou umístěny v papírových kartonech.

Velikosti balení:

1 × 20 ml, 5 × 20 ml, 1 × 100 ml.

Ke každému balení se přikládá schválená „Příbalová informace“.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních platných předpisů.