CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

BIOSUIS ParvoEry injekční suspenze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOSUIS ParvoEry injekční suspenze pro prasata

K aktivní imunizaci prasat (prasniček, prasnic) ke snížení klinických příznaků (kožní léze a horečka) červenky prasat vyvolaných bakterií Erysipelothrix rhusiopathiae a k prevenci transplacentární infekce embryí a plodů prasniček a prasnic způsobené prasečím parvovirem.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase
Registrováno   

Potřebujete poradit?

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá dávka (2 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Parvovirus suis, inactivatum, kmen CAPM V198, S-27                       ≥ 4 log2 *)

Erysipelothrix rhusiopathiae, inaktivovaná, sérotyp 2, kmen 2‑64      RP ³ 1 **)

*) titr HI protilátek v séru morčat po aplikaci ¼ objemu dávky vakcíny. Titr protilátek 16 a více musí být prokázán u 4 z 5 morčat. Výsledná hodnota HI titru je dána průměrem titrů protilátek dosažených u 5 morčat.
**) Relativní účinnost (RP) je dána srovnáním hladiny protilátek s hladinou protilátek v séru připraveném s referenční šarží vakcíny vyhovující čelenžní zkoušce na cílových zvířatech dle požadavků monografie Phr. Eur. v platném znění.

Adjuvans:      

Hydroxid hlinitý***)      9,0 mg

      ***)  hydratovaný, pro adsorbci 2 % (vyjádřen jako Al2O3)   

Excipiens:     

Formaldehyd                max. 1,0 mg

Thiomersal                            0,2 mg
 

Injekční suspenze.

Mléčně bílá až šedobílá tekutina. Během delšího stání je obsah rozdělen na čirou tekutinu a mléčně bílý až šedobílý sediment.
 

INDIKACE

K aktivní imunizaci prasat (prasniček, prasnic) ke snížení klinických příznaků (kožní léze a horečka) červenky prasat vyvolaných bakterií Erysipelothrix rhusiopathiae a k prevenci transplacentární infekce embryí a plodů prasniček a prasnic způsobené prasečím parvovirem.
 

Nástup imunity:

Prasečí parvovirus:       3 týdny po základní vakcinaci (od začátku březosti)

E. rhusiopathiae:           3 týdny po základní vakcinaci.
 

Trvání imunity:

Prasečí parvovirus:                 vakcinace poskytuje ochranu plodů po celou dobu březosti.

E. rhusiopathiae:                     6 měsíců po základní vakcinaci
 

KONTRAINDIKACE

Nejsou.
 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po aplikaci může velmi často dojít k přechodnému mírnému zvýšení teploty o maximálně 0,9 °C, které trvá maximálně 4 dny.

Neobvyklé může být zarudnutí kůže v okolí místa aplikace vakcíny, které vymizí zpravidla do dvou až čtyř dní po aplikaci.

Otok v okolí místa vpichu o průměru cca 2-3 cm, který vymizí zpravidla 2. až 6. den po aplikaci, se může vyskytnout vzácně.

Vakcinace může vyvolat velmi vzácně hypersenzitivní reakci u zvířat citlivých na červenkovou infekci.
 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 • velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
 • časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
 • neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
 • vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
 • velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
   

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

Můžete také hlásit prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků (www.uskvbl.cz).
 

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (prasničky, prasnice).
 

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcinační dávka - vždy 2 ml intramuskulárně do svaloviny krku za uchem.

Prasničky:

Základní vakcinace – od šesti měsíců věku 2 vakcinační dávky v době 6 týdnů a 3 týdny před připuštěním. V případě dřívější vakcinace proti parvoviru a července prasat vakcínami z produkce Bioveta a.s., jsou-li dostupné (podání 1 dávky vakcíny proti července prasat od stáří 8 týdnů a podání jedné dávky vakcíny proti  parvoviru prasat 6 týdnů před připuštěním), postačí jedna vakcinační dávka 3 týdny před připuštěním.

Další pravidelné revakcinace vždy jednou vakcinační dávkou nejpozději 3 týdny před každým připuštěním (ale ne později než 6 měsíců po předešlé vakcinaci).
 

Prasnice:

Základní vakcinace – v případě dřívější vakcinace proti parvoviru a července prasat vakcínami z produkce Bioveta a.s. (viz. vakcinační schéma pro prasničky), postačí jedna vakcinační dávka 3 týdny před připuštěním.

V případě, že prasnice nebyly vakcinovány jako prasničky (před prvním porodem), musí být provedena základní vakcinace jako u prasniček.

Další pravidelné revakcinace vždy jednou vakcinační dávkou nejpozději 3 týdny před každým připuštěním (ale ne později než 6 měsíců po předešlé vakcinaci).
 

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcínu je doporučeno před aplikací vytemperovat na pokojovou teplotu a před použitím (u 250 ml balení i během aplikace) obsah lahvičky protřepat. Použijte sterilní injekční materiál bez obsahu antiseptických a/nebo desinfekčních látek.

Dodržujte běžné podmínky asepse.

Nepoužívejte přípravek BIOSUIS ParvoEry injekční suspenze, pokud si všimnete viditelných známek porušení primárního obalu.
 

OCHRANNÉ LHŮTY

Bez ochranných lhůt.
 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C–8 °C)

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.
 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.
 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.
 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
 

Březost:

Nepoužívat během březosti.
 

Laktace:

Lze použít během laktace.
 

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.
 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Neuplatňuje se.
 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.
 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.
 

DALŠÍ INFORMACE

Balení:

Papírová krabička: 1 x 10 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml

Plastová krabička: 10 x 10 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.    


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604