CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

BioEquin FH, injekční emulze pro koně

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BioEquin FH, injekční emulze pro koně

Vakcína k aktivní imunizaci koní ke snížení výskytu respiratorní infekce a klinických příznaků způsobených virem chřipky koní a herpesvirem koní (EHV-1) a aktivní imunizaci ke snížení výskytu abortů březích klisen vyvolaných infekcí herpesvirem koní (EHV-1).

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Kůň

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Virus influenzae equorum inactivatum, kmeny:

A/Equi 2/Brno 08 (americký typ) H3N8                                  Min. 6.0 log2 HIT*

A/Equi 2/Morava 95 (evropský typ) H3N8                             Min. 6.0 log2 HIT*

Herpesvirus equorum inactivatum typ 1 (EHV-1)                   Min. 2.1 log10 VNI**

*Geometrický průměr specifických protilátek stanovených hemaglutinačně inhibičním testem v séru morčat.
**Virus neutralizační index v séru křečků.

Adjuvans:

Olejové adjuvans (Montanide ISA 35 VG) – 0,25 ml.

Pomocné látky:

Thiomersal – 0,1 mg.

Léková forma

Injekční emulze.

Vakcína je bílá olejovitá tekutina s lehce roztřepatelným sedimentem.

Cílové druhy zvířat

Koně.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci koní ke snížení výskytu respiratorní infekce a klinických příznaků způsobených virem chřipky koní a herpes virem koní typem 1 (EHV-1).

K aktivní imunizaci ke snížení výskytu abortů březích klisen vyvolaných infekcí herpesvirem koní typem 1(EHV-1).

Nástup imunity byl prokázán čelenží virulentním kmenem chřipky koní pro kmen Brno 08 a sérologicky pro kmen Morava 95.

Doba trvání imunity byla prokázána sérologicky pro oba vakcinační kmeny chřipky koní.

Chřipka:

Nástup aktivní imunity: 2 týdny po provedení základní vakcinace.

Trvání aktivní imunity: 6 měsíců po revakcinaci.

Herpesvirus typ 1:

Nástup aktivní imunity: 2 týdny po provedení základní vakcinace.

Trvání aktivní imunity: 6 měsíců po revakcinaci.

Kontraindikace

Nejsou.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Za účelem redukce infekčního tlaku by se měli vakcinovat všechny koně v chovu. Při přesunech koní do jiného chovu, nebo jiné stáje a před závody nebo dostihy, by měla být provedena nejméně základní vakcinace, s dodržením následujících 14 dní nezbytných k vytvoření imunity. Pro vytvoření a udržování chráněnosti před následky infekce herpesvirem koní a virem chřipky koní je nezbytná pravidelná vakcinace s dodržováním předepsaných termínů u všech zvířat v chovatelském zařízení. Pro všechny nevakcinované koně, zařazované do chovu, se doporučuje provést v rámci karantény alespoň základní vakcinaci s dodržením následujících 14 dní nezbytných k vytvoření imunity. Nemocné koně, s příznaky respiratorního onemocnění, se doporučuje ustájit a držet izolovaně od zdravých zvířat.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Pro uživatele:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózu a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Přechodné zvýšení teploty (max. 0,5 °C po dobu 3 dnů) v souvislostí s provedenou vakcínací je neobvyklé. Vzácně lze pozorovat místní reakci (horký a bolestivý otok v místě vpichu po dobu max. 3 dnů). Vakcinace může velmi vzácně způsobit anafylaktickou reakci. V takovém případě je třeba poskytnout symptomatickou léčbu.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 • Velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat).
 • Časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat).
 • Neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat).
 • Vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat).
 • Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Vakcinační dávka – 1 ml.

Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně.

Před použitím nechejte vakcínu zahřát na teplotu 15–25 °C a dobře protřepejte.

Vakcinační schéma:

Základní vakcinace proti chřipce koní a herpesviru:

První vakcinace ve stáří 6 měsíců; druhá vakcinace za 4 týdny.

Revakcinace proti chřipce koní a herpesviru:

První revakcinace (třetí dávka) se aplikuje za 3 měsíce po základní vakcinaci a další revakcinace se provádí každých 6 měsíců.

Vakcinace březích klisen:

Ke snížení výskytu abortů vyvolaných infekcí herpesvirem koní se aplikuje 1 dávka vakcíny březím klisnám ve druhém měsíci po připuštění a dále v 5–6. a v 9. měsíci gravidity.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neuplatňuje se.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Imunologické vlastnosti

K aktivní imunizaci proti chřipce koní a herpesviru koní.

Aplikace účinných substancí do organizmu zvířete vyvolá aktivní imunitní odpověď, která se projeví navozením lokální a systémové humorální imunity a aktivitou cytotoxických T-lymfocytů.

Aktivní imunita nastupuje nejpozději 14 dnů po provedení základní vakcinace dle doporučeného vakcinačního schématu.

Chráněnost hříbat a dospělých koní po třetí vakcinaci, jakož i po dalších revakcinacích trvá nejméně 6 měsíců proti herpesviru koní a proti viru chřipky koní. Pro dlouhodobé udržení chráněnosti je nezbytné dodržovat doporučené vakcinační schéma.

Seznam pomocných látek

Montanid ISA 35 VG.

Thiomersal.

Chlorid sodný.

Chlorid draselný.

Dihydrogenfosforečnan draselný.

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát.

Voda na injekci.

Hydroxid sodný pro úpravu pH.

Hlavní inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína je expedována ve skleněných lahvičkách hydrolytické třídy I, uzavřených vzduchotěsně pryžovými propichovacími zátkami a hliníkovými pertlemi.

Ke každému balení se přikládá schválená příbalová informace.

Lahvičky s vakcínou jsou umístěny v papírových kartonech. U hromadných balení jsou lahvičky umístěny v PVC obalu.

Velikosti balení:            

2 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka.

1 x 5 dávek, 10 x 5 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.