CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Biocan Novel R, injekční suspenze pro psy

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Biocan Novel R, injekční suspenze pro psy

Aktivní imunizace psů od 12 týdnů věku k prevenci mortality, klinických příznaků a infekce způsobené virem vztekliny.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Pes

Potřebujete poradit?

Obsah léčivých a ostatních látek

Každá dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Virus rabiei inactivatum, kmen SAD Vnukovo-32                    > 2,0 IU*

*Mezinárodní jednotky

Adjuvans:

Hydroxid hlinitý (kvantifikovaný jako Al2O3)                          1,8-2,2 mg

Excipiens:

Thiomersal                                                                                0,1 mg

Injekční suspenze je růžová kapalina se snadno roztřepatelným sedimentem.

Indikace

Aktivní imunizace psů od 12 týdnů věku k prevenci mortality, klinických příznaků a infekce způsobené virem vztekliny

Nástup imunity:

2 týdny po jedné vakcinaci od 12 týdnů věku.

Trvání imunity:

Nejméně tři roky po ukončení základního vakcinačního schématu. Doba trvání imunity u vztekliny byla prokázána po jedné vakcinaci ve věku 12 týdnů.

Kontraindikace

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku, adjuvans nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky

Po subkutánním podání je u psů v místě vpichu velmi často pozorován přechodný otok (až 5 cm), který může být někdy bolestivý, teplý nebo zarudlý. Tento otok buď spontánně vymizí, nebo se výrazně zmenší do 14 dní po vakcinaci. Ve vzácných případech se mohou objevit gastrointestinální příznaky, jako je průjem a zvracení, nebo anorexie a snížená aktivita.

Stejně jako u jiných vakcín se vzácně mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti. Pokud dojde k takové reakci, je nutno okamžitě poskytnout vhodnou léčbu.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

Můžete také hlásit prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků {www.uskvbl.cz}.

Cílový druh zvířat

Psi

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Subkutánní podání.

Dávkování a způsob podání:

1 ml subkutánně.

Základní vakcinační schéma:

Jedna dávka vakcíny Biocan Novel R od 12 týdnů věku.

Účinnost proti vzteklině je v laboratorních studiích prokázána po jedné dávce vakcíny od 12 týdnů věku.

Nicméně v terénních studiích nebyla u 10 % séronegativních psů prokázána sérokonverze (> 0,1 IU/ml) 3 až 4 týdny po jednom základním očkování proti vzteklině. Dalších 17 % neprokázalo titr protilátek proti vzteklině 0,5 IU/ml požadovaný některými nečlenskými zeměmi EU k vycestování. V případě cestování do rizikových oblastí nebo pro cesty mimo EU mohou veterinární lékaři použít dvě dávky základní vakcinace obsahující složku proti vzteklině, nebo aplikovat další vakcínu proti vzteklině po 12 týdnech věku.

Revakcinační schéma:

Jedna dávka přípravku Biocan Novel R se podává každé 3 roky.

Přestože účinnost vztekliny byla prokázána po podání ve 12 týdnech věku, v případě potřeby mohou být vakcinováni psi mladší než 12 týdnů. V tomto případě lze vakcínu Biocan Novel R použít k rekonstituci vakcíny Biocan Novel DHPPi (viz SPC pro Biocan Novel DHPPi), protože bezpečnost této asociace byla prokázána u 6 týdnů starých psů. Druhá dávka přípravku Biocan Novel R by neměla být podána dříve než ve věku 12 týdnů a nejdříve 3 týdny po první dávce.

Pokyny pro správné podání

Před podáním dobře protřepejte.

Ochranná lhůta

Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C–8°C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Zvláštní upozornění

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Dobrá imunitní odpověď závisí na plně funkčním imunitním systému. Imunokompetence zvířete může být ohrožena celou řadou faktorů, včetně špatného zdravotního stavu, výživového stavu, genetických faktorů, souběžné farmakoterapie a stresu.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepoužívat u zvířat, která mají příznaky vztekliny, nebo u nich existuje podezření z nákazy virem vztekliny.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla stanovena. Proto se použití během březosti a laktace nedoporučuje.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze mísit a podávat s vakcínou Biocan Novel DHPPi.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, kromě vakcíny Biocan Novel DHPPi.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Další informace

Vakcína je dodávána v papírových krabičkách nebo průhledných plastových krabičkách obsahujících 10, 25 nebo 50 lahviček s 1 ml (1 dávkou) suspenze a 1 nebo 10 lahviček s 10 ml (10 dávek) suspenze.

Schválená příbalová informace je přiložena.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.