CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

BioEquin FH injekční emulze pro koně

Hlavní stránka Novinky Novinky v sortimentu BioEquin FH injekční emulze pro koně

9.3.2015

BioEquin FH injekční emulze pro koně

Bioveta, a. s. Vám nabízí inovovaný výrobek proti infekci vyvolané herpesviry koní a k aktivní imunizaci proti výskytu abortů březích klisen

 • Obsah nových kmenů chřipkového viru v souladu s doporučením OIE
 • Vynikající snášenlivost a nízká aplikační dávka 1 ml pro intramuskulární aplikaci
 • Vakcinační schéma vyhovuje požadavkům na ochranu proti chřipce i EHV-1
 • Vakcína ověřená pro bezpečnou aplikaci u březích klisen
 • Vakcína určená k prevenci abortů a zmírnění příznaků infekce dýchacích cest vyvolané chřipkovými viry a virem EHV-1 u hříbat, ročků a mladých koní
 • Obsah aktuálního abortogenního kmene viru EHV-1 izolovaného na území ČR, který poskytuje křížovou imunitu také proti EHV-4
Antigen  Minimální obsah Maximální obsah
Bio 71: A/Equi 2/Morava 95 320 HAU  640 HAU
Bio 80: A/Equi 2/Brno 08  320 HAU 640 HAU
Bio 82: EHV-1 7,9 log10 TKID50  8,6 log10 TKID50 
 • Vakcína BioEquin FH obsahuje nové kmeny viru chřipky v souladu s doporučením OIE, což v případě předchozí aplikace vakcín s antigeny jiných kmenů chřipky rozšíří chráněnost proti infekci virem chřipky.  
 • Při změně vakcinačního schématu u dospělého koně lze aplikovat vakcínu BioEquin FH po uplynutí 3 měsíců od předchozí vakcinace Fluequinem T nebo Fluequinem.
 • K ochraně proti tetanu doporučujeme použít vakcínu Fluequin T v intervalu tří měsíců před nebo po aplikaci vakcíny BioEquin FH.   
 • Při přechodu z jiného typu vakcíny proti EHV-1 je třeba provést řádnou základní vakcinaci a revakcinaci.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Herpesvirus equorum inactivatum (EHV-1)       Min. 2.1 log10 VNI1

1  Virus neutralizační index v séru křečků

Adjuvans:

Olejové adjuvans (Montanide ISA 35 VG)    0,25 ml

Pomocné látky:

Thiomersal           0,1 mg

Vakcína je olejovitá tekutina, smetanově bílé, nažloutlé, nebo slabě růžové barvy, s lehce roztřepatelným sedimentem

INDIKACE

K aktivní imunizaci koní ke snížení výskytu respiratorní infekce a klinických příznaků způsobených herpesvirem koní (EHV-1) a ke snížení výskytu abortů březích klisen vyvolaných infekcí herpesvirem koní (EHV-1).

Nástup aktivní imunity: 14 dní po provedení základní vakcinace

Trvání aktivní imunity: 6 měsíců po revakcinaci

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V souvislosti s provedenou vakcinací je možno pozorovat přechodné zvýšení teploty. Ojediněle se může vyskytnout anafylaktická reakce. V takovém případě je třeba poskytnout symptomatickou léčbu.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcinační dávka - 1 ml.

Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně.

Vakcinační schéma – základní vakcinace:

První vakcinace ve stáří 6 měsíců; druhá vakcinace za 4 týdny.

Revakcinace:

První revakcinace (třetí dávka) se aplikuje za 3 měsíce po základní vakcinaci a další revakcinace se provádí každých 6 měsíců.

Vakcinace březích klisen:

Ke snížení výskytu abortů vyvolaných infekcí herpesvirem koní se aplikuje 1 dávka vakcínybřezím klisnám ve druhém měsíci po připuštění a dále v 5-6. a v 9. měsíci gravidity.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením je třeba obsah lékovky vytemperovat na teplotu 15 – 25°C a obsah lékovky řádně protřepat.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření u vícedávkového balení: 10 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Tento přípravek obsahuje olejové adjuvans. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Lze použít během březosti.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během laktace.

DALŠÍ INFORMACE

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro použití veterinárním lékařem.

Velikosti balení:         2 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka

                                    1 x 5 dávek, 10x 5 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.